پرسش و پاسخ(Forum)
     
HTML
     

نام و نام خانوادگی

اشرف شیری

 

 

سابقه خدمت

27 سال

میزان تحصیلات

فوق دیپلم

معاونت پرورشی
     
اردوی دانش آموزان
     
برنامه اردو دانش آموزان در اسفند ماه      

کلاس اول               اردوی سرزمین عجایب    
                               1392/12/13                    


کلاس دوم                اردوی سرزمین عجایب    
                              1392/12/12                    کلاس سوم                اردوی سرزمین عجایب    
                               1392/12/20                    
کلاس چهارم وبنجم       اردوی سینما
                              1392/12/13کلاس ششم                اردوی سینما   
                            1392/12/14


نقشه سایت